BassTille, teksty z czerwca 2013 roku

21 tekstów z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest Bas­sTil­le.

Mu­zyka je­dyne uko­jenie mo­jej duszy. Przy­tula­nie się je­dyne uko­jenie mo­jego ser­ca. Wyob­raźnia je­dyna rzecz która nie jest zas­po­kojo­na . 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 30 czerwca 2013, 11:00

Niektóre rzeczy zos­tają z na­mi na zaw­sze ta­kie jak uczu­cia, a niektóre od­chodzą i możemy ich już więcej nie zobaczyć. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 29 czerwca 2013, 22:09

Nie szu­kaj ideału, lecz oso­by z którą jes­teś szczęśliwy. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 28 czerwca 2013, 22:05

Uczu­cia są jak mo­je wier­sze zmieniają się z dna na dzień, każda in­ten­cja wier­sza jest in­na, każdy wier­sz o czym in­nym mówi. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 27 czerwca 2013, 19:04

Tyl­ko wyob­raźnia og­ra­nicza nas, ale gdy­bym nie miał wyob­raźni stra­ciłbym swoją osobowość. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 26 czerwca 2013, 20:30

Każdy ma dziurę w swo­jej duszy, na­wet o niej nie wiedząc . 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 25 czerwca 2013, 19:58

Mu­zyka je­dyna dro­ga pro­wadząca do ra­ju . 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 24 czerwca 2013, 12:56

Cza­sem poz­wa­lamy ko­muś odejść, żeby go później spot­kać na ma­pie życia . 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 23 czerwca 2013, 11:26

Żyj­my chwilą, tak jak­by jut­ra nie było . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 czerwca 2013, 11:26

To co się dzieje nap­rawdę nie istnieje. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 czerwca 2013, 21:28

BassTille

BassTille

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność